% fgrep -i 'yarv//' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2