% fgrep -i 'rubyconf//' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2