1627246962: fgrep -i 'parsec' */*.td2
1627246967: fgrep -i '490' */*.td2
1627247100: cvsdiffl
1627247110: fgrep -i '606' */*.td2
1627247290: fgrep -i 'grep' */*.td2
1627247399: fgrep -i 'lisp' */*.td2
1627247630: fgrep -i 'rfc' */*.td2
1627247661: fgrep -i 'vim' */*.td2
1627247972: fgrep -i '994' */*.td2
1627248076: fgrep -i '982' */*.td2
1627249504: date
1627249514: fgrep -i 'tru64' */*.td2
1627249725: fgrep -i '42' */*.td2
1627252380: fgrep -i '266' */*.td2
1627259542: fgrep -i 'gdb' */*.td2
1627351276: fgrep -i 'combinator' */*.td2
1627458590: fgrep -i 'NCR//' */*.td2
1627458600: fgrep -i 'haskell//' */*.td2
1627458611: fgrep -i 'rubyconf//' */*.td2
1627458624: fgrep -i 'tdiary-grep//' */*.td2
1627458635: fgrep -i 'tmail//' */*.td2
1627548017: fgrep -i 'remove//' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2