1663470277: fgrep -i 'subversion fsfs' */*.td2
1663470405: fgrep -i 'no servers reachable' */*.td2
1663558081: fgrep -i '606' */*.td2
1663560298: fgrep -i 'combinator/' */*.td2
1663632328: fgrep -i 'combinator/' */*.td2
1663780802: fgrep -i 'subversion fsfs' */*.td2
1663780988: fgrep -i 'no servers reachable' */*.td2
1663884314: fgrep -i 'NCR/' */*.td2
1663890412: fgrep -i 'vi/' */*.td2
1664037957: fgrep -i 'programing//' */*.td2
1664039689: fgrep -i 'remove' */*.td2
1664050733: fgrep -i 'vi//' */*.td2
1664052625: ls
1664052635: fgrep -i 'rss//' */*.td2
1664078833: fgrep -i 'bitchannel' */*.td2
1664084703: fgrep -i 'yarv//' */*.td2
1664095067: fgrep -i 'tdiary//' */*.td2
1664100345: ps -ef
1664100355: fgrep -i 'racc//' */*.td2
1664112479: fgrep -i 'java//' */*.td2
1664113838: fgrep -i 'tdiarysearch//' */*.td2
1664118418: echo $?
1664118428: fgrep -i 'tru64/' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2