1618625342: fgrep -i 'Test::Unit//' */*.td2
1618625345: fgrep -i 'amd//' */*.td2
1618625349: fgrep -i 'combinator//' */*.td2
1618625353: fgrep -i 'python//' */*.td2
1618625347: cvsdiffl
1618625357: fgrep -i 'remove//' */*.td2
1618625350: vi log
1618625360: fgrep -i 'rhg//' */*.td2
1618625364: fgrep -i 'ripper//' */*.td2
1618625369: fgrep -i 'svn-commit//' */*.td2
1618625373: fgrep -i 'svn//' */*.td2
1618625377: fgrep -i 'xl//' */*.td2
1618638646: echo $?
1618638656: fgrep -i 'grep/' */*.td2
1618638669: fgrep -i 'insert/' */*.td2
1618638679: fgrep -i 'lldn/' */*.td2
1618638687: fgrep -i 'rfc/' */*.td2
1618638688: make
1618638698: fgrep -i 'subversion fsfs/' */*.td2
1618638698: make
1618638708: fgrep -i 'tdiarysearch/' */*.td2
1618638719: fgrep -i 'tmail//' */*.td2
1618638722: fgrep -i 'tmail/' */*.td2
1618638732: fgrep -i 'vim/' */*.td2
1618816467: fgrep -i 'tru64' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2