1513468271: fgrep -i 'perl' */*.td2
1513468285: fgrep -i 'vimrc' */*.td2
1513468285: fgrep -i 'MacBook' */*.td2
1513468927: fgrep -i 'vi' */*.td2
1513469562: fgrep -i 'review' */*.td2
1513469634: fgrep -i 'racc' */*.td2
1513471050: fgrep -i 'programing' */*.td2
1513472630: fgrep -i 'svn-commit' */*.td2
1513476594: fgrep -i 'gdb' */*.td2
1513477140: fgrep -i 'python' */*.td2
1513477633: fgrep -i 'tdiary-grep' */*.td2
1513478539: fgrep -i 'tdiary-grep' */*.td2
1513483854: fgrep -i 'unix' */*.td2
1513487524: fgrep -i 'tdiarysearch' */*.td2
1513487598: fgrep -i 'oracle' */*.td2
1513487929: fgrep -i 'vi' */*.td2
1513488793: fgrep -i 'vim' */*.td2
1513489693: fgrep -i 'rubyconf' */*.td2
1513489776: fgrep -i 'bitchannel' */*.td2
1513495568: fgrep -i 'vimrc' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2