1600493697: fgrep -i 'xl/' */*.td2
1600493700: fgrep -i 'yarv/' */*.td2
1600534275: w
1600534285: fgrep -i 'lldn/' */*.td2
1600534290: fgrep -i 'tdiarysearch/' */*.td2
1600534297: fgrep -i 'vim/' */*.td2
1600545521: fgrep -i 'review/' */*.td2
1600596003: fgrep -i 'td4/' */*.td2
1600632626: fgrep -i '88888/' */*.td2
1600632634: fgrep -i 'Mac/' */*.td2
1600632643: fgrep -i 'MacBook/' */*.td2
1600632652: fgrep -i 'NCR/' */*.td2
1600632661: fgrep -i 'PShare/' */*.td2
1600632671: fgrep -i 'aix/' */*.td2
1600632667: cd .
1600632677: fgrep -i 'alpha/' */*.td2
1600632679: fgrep -i 'github/' */*.td2
1600632676: ps -ef
1600632686: fgrep -i 'ripper/' */*.td2
1600632691: fgrep -i 'ruby/' */*.td2
1600632695: fgrep -i 'tdiary/' */*.td2
1600632702: fgrep -i 'wiki/' */*.td2
1600632696: jobs
1600632706: fgrep -i 'yarv/' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2