1508535355: fgrep -i 'href' */*.td2
1508536421: fgrep -i 'tmail' */*.td2
1508537073: fgrep -i 'Mac' */*.td2
1508541490: fgrep -i 'rfc' */*.td2
1508550221: fgrep -i 'gdb' */*.td2
1508551180: fgrep -i 'python' */*.td2
1508556980: fgrep -i 'tdiarysearch' */*.td2
1508557072: fgrep -i 'oracle' */*.td2
1508560257: fgrep -i 'ruby' */*.td2
1508560568: fgrep -i 'rfc' */*.td2
1508560897: fgrep -i 'rfc' */*.td2
1508561372: fgrep -i 'programing' */*.td2
1508566026: fgrep -i 'racc' */*.td2
1508569105: fgrep -i 'python' */*.td2
1508570325: fgrep -i 'vim' */*.td2
1508570492: vi log
1508570502: fgrep -i 'svnserve' */*.td2
1508570801: fgrep -i 'grep' */*.td2
1508573894: fgrep -i 'tdiary' */*.td2
1508574964: fgrep -i 'xclipstr' */*.td2
1508577569: fgrep -i 'tdiary-grep' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2