1547508675: fgrep -i 'td4' */*.td2
1547508679: w
1547508689: fgrep -i 'python' */*.td2
1547508689: fgrep -i 'vimrc' */*.td2
1547508701: fgrep -i 'lldn' */*.td2
1547508702: fgrep -i 'programing' */*.td2
1547508702: fgrep -i 'svn-commit' */*.td2
1547508715: fgrep -i 'subversion' */*.td2
1547508715: fgrep -i 'tdiary-grep' */*.td2
1547508729: fgrep -i 'Test::Unit' */*.td2
1547508742: fgrep -i 'tru64' */*.td2
1547508742: fgrep -i 'no servers reachable' */*.td2
1547547631: fgrep -i 'svn-commit' */*.td2
1547559237: fgrep -i '276' */*.td2
1547560126: fgrep -i '88888' */*.td2
1547561459: fgrep -i 'gdb' */*.td2
1547568721: fgrep -i 'bitchannel' */*.td2
1547590968: fgrep -i 'ripper' */*.td2
1547617211: fgrep -i 'vi' */*.td2
1547676030: fgrep -i 'tdiary' */*.td2
1547691998: fgrep -i 'tdiary-grep' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2