1552981884: fgrep -i 'Mac' */*.td2
1552982522: fgrep -i 'haskell' */*.td2
1552982730: fgrep -i 'ripper' */*.td2
1552983350: fgrep -i '86' */*.td2
1552983729: fgrep -i 'programing' */*.td2
1552984060: fgrep -i 'p_xargc' */*.td2
1552984163: fgrep -i 'NCR' */*.td2
1552984167: fgrep -i 'PROMPT' */*.td2
1552984170: fgrep -i 'Test::Unit' */*.td2
1552984179: fgrep -i 'alphastation' */*.td2
1552984199: fgrep -i 'rhg' */*.td2
1552984205: fgrep -i 'svn-commit' */*.td2
1552984210: fgrep -i 'tdiary-grep' */*.td2
1552984216: fgrep -i 'unix' */*.td2
1552984353: fgrep -i 'MacBook' */*.td2
1552985467: fgrep -i 'Haskell' */*.td2
1552986299: fgrep -i 'subversion' */*.td2
1552986575: fgrep -i 'remove' */*.td2
1552986733: fgrep -i 'unix' */*.td2
1553070716: fgrep -i 'pentium' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2